KVKK – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

1 – GİRİŞ

1.1 Giriş

Kişisel verilerin korunması, ELİTEX GRUP İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu ELİTEX GRUP İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) oluşturmaktadır.

İşbu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

1.2 Kapsam

İşbu Politika, Şirketimiz çalışanları ve stajyerleri haricindeki kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK-2 (“EK 2-Kişisel Veri Sahipleri”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, işbu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan ELİTEX GRUP İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Çalışan Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

2 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1 Kişisel Verileri İşleme Prensipleri

Şirketimiz kişisel verileri, Kanun’da ve ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. Bu doğrultuda Şirketimiz kişisel verileri,

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • doğru ve gerektiğinde güncel,
 • belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

işlemektedir.

2.2 Kişisel Verilerin İşlenmesi

2.2.1 Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup, aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 2.2.2 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
  Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde kişisel veriler işlenebilecektir. Bu durumda Şirketimiz, ilgili hukuki düzenlemeler çerçevesinde kişisel verileri işlemektedir.
 • Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
  Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması
  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
 • Şirket’in Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
  Şirketimizin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
  Veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan ve alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 • Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
  Şirketimiz ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla Şirketimiz tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde Şirketimiz öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler ve kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

2.2.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin bir kısmı, “özel nitelikli kişisel veriler” olarak ayrı şekilde düzenlenmekte ve özel bir korumaya tabi olmaktadır. Hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine sebep olma veya ayrımcılığa maruz kalma riski nedeniyle, bu verilere özel önem atfedilmiştir.

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya açık rıza aranmaksızın kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilmektedir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya açık rıza aranmaksızın kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmektedir.

2.3 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde işbu Politika’da detaylandırılan kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları aşağıdaki gibidir:

ANA AMAÇLARALT AMAÇLAR
Şirket Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş Birimlerimiz Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması ve Buna Bağlı İş Süreçlerinin YürütülmesiEtkinlik Yönetimi Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi İş Ortakları ve Tedarikçilerin Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
Şirket’in İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanmasının ve İcra Edilmesiİnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi Üretim İçin Gerekli Olan İnsan Kaynakları İhtiyaçlarının Planlanması Ve İcrası Çalışanların İş Faaliyetlerinin Takibi ve Denetimi
Şirket’in Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrasıİş Ortakları ve Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
Şirket Tarafından Sunulan Ürün ve Hizmetlerden İlgili Kişileri Faydalandırmak İçin Gerekli Çalışmaların İş Birimlerimiz Tarafından Yapılması ve İlgili İş Süreçlerinin YürütülmesiÜrün ve Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası Raporlama Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası Sözleşme Süreçlerinin ve Hukuki Taleplerin Takibi Müşteri Talep ve Şikayetlerinin Takibi      
Şirket Tarafından Sunulan Ürün ve Hizmetlerin İlgili Kişilerin Beğeni, Kullanım Alışkanlıkları ve İhtiyaçlarına Göre Özelleştirilerek İlgili Kişilere Önerilmesi Ve Tanıtılması İçin Gerekli Olan Aktivitelerin Planlanması ve İcrasıÜrün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası Pazarlama Faaliyetlerine Konu Yapılacak Kişilerin Tüketici Davranışı Kriterleri Doğrultusunda Tespiti ve/veya Değerlendirilmesi Kişiye Özel Pazarlama ve/veya Tanıtım Aktivitelerinin Tasarlanması ve/veya İcrası Dijital ve/veya Diğer Mecralarda Reklam ve/veya Tanıtım ve/veya Pazarlama Aktivitelerinin Tasarlanması ve/veya İcrası Dijital ve/veya Diğer Mecralarda Müşteri Kazanım ve/veya Mevcut Müşterilerde Değer Yaratımı Üzerine Geliştirilecek Aktivitelerin Tasarlanması ve/veya İcrası Pazarlama Amacıyla Veri Analitiği Çalışmalarının Planlanması ve/veya İcrası Pazarlama Faaliyetleri Amacıyla Yarışma/Çekiliş Düzenlenmesi ve Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması Ürün Ve Hizmetlere İlişkin Olarak Kullanıcı Deneyiminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Planlanması Ve İcrası      
Şirket’in ve Şirket’le İş İlişkisi İçerisinde Olan İlgili Kişilerin Hukuki, Teknik, Ticari ve İş Güvenliğinin TeminiHukuk İşlerinin Takibi Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası Şirket İçi Denetim ve Soruşturma Süreçlerinin Planlanması ve İcrası İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve İcrası Şirket Yerleşkeleri ve Tesislerinin Güvenliğinin Temini Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Şirket Demirbaşlarının ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası Şirketin Üretim ve/veya Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası      

2.4 Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Şirketimiz tarafından Kanun’a ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işbu Politika’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde; kimlik bilgisi, görsel işitsel bilgi, finansal bilgi, hukuki işlem ve uyum bilgisi, aile bireyleri ve yakın bilgisi, CV, iletişim bilgisi, araç bilgisi, eğitim bilgisi, fiziksel mekan güvenlik bilgisi, müşteri işlem bilgisi, pazarlama bilgisi, denetim ve teftiş bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, çalışan adayı bilgisi, özlük bilgisi, talep ve şikayet yönetimi bilgisi, sigorta bilgisi, lokasyon bilgisi, itibar yönetimi bilgisi, medeni durum bilgisi, yan haklar ve menfaatler bilgisi, özel nitelikli kişisel veri, müşteri bilgisi, iş ortağı bilgisi, iş bilgisi kişisel verileri işlenmektedir.

3 – KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilere (“Üçüncü Kişiler”) aktarabilmektedir. Şirketimiz, bu doğrultuda Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

3.1 Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri sahibinin açık rızasının bulunması durumunda ve aşağıda sayılı şartların varlığı halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dâhil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler Üçüncü Kişiler’e aktarılabilmektedir:

 1. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 3. Kişisel verilerin aktarılmasının Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 4. Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirket tarafından aktarılması,
 5. Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 6. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 7. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda yer alan şartlara ek olarak Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır.

3.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verileri hukuka uygun veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli özeni göstererek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli güvenlik önlemlerini alarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde yurt içinde veya yurt dışına aktarabilmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya açık rıza aranmaksızın kanunlarda açıkça öngörülen hallerde aktarılabilmektedir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya açık rıza aranmaksızın kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilmektedir.

Eğer özel nitelikli kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda yer alan şartlara ek olarak Şirketimiz, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkeler’e veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkeler’e özel nitelikli kişisel verileri aktarılabilmektedir.

3.3 Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişi Kategorizasyonları

Şirketimiz, Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerine uygun olarak kişisel verileri aşağıda sıralanan alıcı grubu kategorilerine aktarabilmektedir:

 • Tedarikçilerimiz
 • İş ortaklarımız
 • Kanunen Yetkili Kamu Kurumları
 • Kanunen Yetkili Özel Kurumlar

Söz konusu kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK-4 (“EK 4 – Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişi Kategorileri”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

4 – KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Türk Ceza Kanunu, Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yükümlülüğü gereği, Şirketimiz tarafından Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimizin re’sen vermiş olduğu karara veya kişisel veri sahibinin talebine istinaden silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

5 – KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkânlar dâhilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından gerekli her türlü (i) idari ve (ii) teknik tedbirler alınmakta, (iii) Şirketimiz bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve (iv) kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda Kanun’da öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.

5.1 Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Şirketimiz Tarafından Alınan İdari Tedbirler

 • Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak çalışanlarını eğitmekte ve bilinçlendirilmelerini sağlamaktadır.
 • Kişisel verilerin aktarıma konu olduğu durumlarda, Şirketimiz tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş olan sözleşmelere, kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülükleri yerine getireceğine ilişkin kayıtlar eklenmesini temin
 • Şirketimiz tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri detaylı olarak incelenmekte, bu kapsamda, Kanun’da öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için atılması gereken adımlar tespit edilmektedir.
 • Şirketimiz, Kanun’a uyumun sağlanması için yerine getirilmesi gereken uygulamaları tespit ederek, bu uygulamaları iç politikalar ile düzenlenmektedir.

5.2 Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Şirketimiz Tarafından Alınan Teknik Tedbirler

 • Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin olarak, teknolojinin imkan verdiği ölçüde teknik önlemler alınmakta ve alınan önlemler gelişmelere paralel olarak güncellenmekte ve iyileştirilmektedir.
 • Teknik konularda, uzman personel istihdam
 • Alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik düzenli aralıklarla denetim yapılmaktadır.
 • Güvenliği temin edecek yazılım ve sistemler kurulmaktadır.
 • Şirketimiz bünyesinde işlenmekte olan kişisel verilere erişim yetkisi, belirlenen işleme amacı doğrultusunda ilgili çalışanlar ile sınırlandırılmaktadır.
 • Özel nitelikli kişisel veriler korunmasında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan önlemlere uygun hareket

5.3 Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Şirketimiz tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yetkisiz kimseler tarafından elde edilmesi durumunda, vakit kaybedilmeksizin durum Kurul’a ve ilgili veri sahiplerine bildirilecektir.

6 – KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI

Şirketimiz, Kanun’un 10’uncu maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

T.C. Anayasası’nın 20’nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda Kanun’un 11’nci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkı da yer almaktadır. Şirketimiz, bu kapsamda, T.C. Anayasası’nın 20’nci ve Kanun’un 11’inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır. Kişisel veri sahibinin hakları ile ilgili detaylı bilgilere işbu Politika’nın 7.1’inci bölümünde (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer verilmiştir.

7 – KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

7.1 Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel verilere ilişkin olarak veri sahibinin kullanabileceği kanuni haklar aşağıda sayılmaktadır:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

7.2 Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kanun’un 28’inci maddesinde sayılı hallerde, kişisel veri sahipleri bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılan haklarını ileri süremeyeceklerdir. Zira bu durumlar Kanun’da belirtilen veri koruma kapsamı dışında tutulmaktadır.

Anılan madde kapsamında sayılı haller aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28’inci maddesinin 2’nci fıkrası gereği, aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

7.3 Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılı haklarına ilişkin taleplerini www.sarvonni.com.tr adresinde bulunan “ELİTEX GRUP İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” iletişim bilgilerinde yer alan Bize Ulaşın sekmesindeki form aracılığıyla doldurarak yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya Şirketimize iletebileceklerdir.

7.4 Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi

Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Şirketimiz kişisel veri sahibinin başvurularını kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilecektir. Şirketimiz ilgili cevabını kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.

Kişisel veri sahibinin, bölüm 7.1’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) altında yer alan haklara ilişkin talebini anılan usullere uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, aşağıda belirtilen ücret alınabilecektir.

Kişisel veri sahibinin başvurusuna Şirketimiz yazılı olarak cevap verecek ise on sayfaya kadar ücret alınmayacak ancak on sayfasının üzerindeki her sayfa için Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtildiği şekilde 1 Türk Lirası işlem ücreti alabilecektir.

8 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ YÖNETİŞİM YAPISI

Şirket bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Şirket üst yönetimin kararı gereğince “Kişisel Verilerin Korunması Üst Komitesi” kurulmuştur. Bu komitenin görevleri aşağıda belirtilmektedir:

 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak,
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede Şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak üzere üst yönetimin onayına sunmak,
 • Kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek, bunları üst yönetimin onayına sunmak, uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Şirket içerisinde ve Şirket’in iş birliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak,
 • Şirket’in kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek ve iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak,
 • Kişisel verilerin korunması ve bu kapsamda oluşturulan politikaların uygulanmasını sağlamak konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak,
 • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,
 • Kişisel veri sahiplerinin, kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek,
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikalardaki değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak,
 • Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek ve bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Şirket içinde yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,
 • Kurul ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek,
 • Şirket üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

EK 1 – Tanımlar

Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza anlamına gelmektedir.
Kişisel Veri Sahibi Kişisel VeriKişisel verisi işlenen gerçek kişi anlamına gelmektedir. Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir (örn. ad-soyad, TCKN, e- posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası). Dolayısıyla, tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir.
Özel Nitelikli Kişisel VeriIrk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler anlamına gelmektedir.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir (örn. Şirketimizin verilerini tutan bulut bilişim firması, müşterilere formları imzalatan anketörler, scriptler çerçevesinde arama yapan çağrı merkezi firmaları).
Veri SorumlusuKişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir.
Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) AdresiElektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini ifade etmektedir.
Mobil İmzaMobil bir cihaz kullanılarak oluşturulan elektronik imzayı ifade etmektedir.
Güvenli Elektronik imzaMünhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, imzalanmış, elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzayı ifade etmektedir.

EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİSİAçıklama
Adına fatura tanzim edilen kişiŞirketimiz ile yapılan alışveriş sonucunda faturaya bilgileri (kişisel verileri) yazılan kişidir. Şirketimize kurumsal iletişim faaliyetleri kapsamında temas kurulan basın mensuplarını ifade etmektedir.
Çalışan ve stajyer adayıŞirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.
Çalışan aile üyeleriŞirketimiz ile arasında iş akdi tesis edilmiş olan kişilerin aile bireyleri ve yakınlarını ifade etmektedir.
Eski ÇalışanŞirketimiz ile arasındaki iş sözleşmesi herhangi bir nedenle (işten ayrılma, işten çıkarılma, emeklilik, vb.) son bulmuş gerçek kişiler anlamına gelmektedir.
Eski ÇalışanŞirketimiz ile arasındaki mevcut sözleşmeye istinaden Şİrketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken ürün ve hizmetelrimizin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş birliği, iş ortaklığı kurduğu şirketlerin hissedarları, yetkilileri veya çalışanları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.
MüşteriŞirketimiz ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.
Potansiyel İş Ortağı Yetkilisi/ Çalışanı/ HissedarıŞirketimizin ileride iş birliği, iş ortaklığı veya program ortaklığı kurma niyetinde olduğu tüzel kişi şirketlerin yetkilisi, hissedarı veya çalışanı olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.
Potansiyel MüşteriŞirketimizin sunduğu ürün veya hizmetlerden faydalanma iradesi göstermiş veya Şirketimizce faydalanması muhtemel olduğu değerlendirilmiş gerçek kişiler.
Potansiyel Tedarikçi Yetkilisi/ Çalışanı/ HissedarıŞirketimiz ile arasındaki ileride kurulması muhtemel sözleşmeye istinaden Şirketimize mal ve/veya hizmet sağlayan şirketlerin hissedarları, yetkilileri veya çalışanları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.
ReferansŞirketimize iş başvurusunda bulunmuş olan adayların referans aramalarının gerçekleştirilmesi amacıyla bilgilerini paylaştıkları gerçek kişiler anlamına gelmektedir.
Tedarikçi Çalışanı / Yetkilisi / HissedarıŞirketimiz ile arasındaki mevcut sözleşmeye istinaden Şirketimize mal ve/veya hizmet sağlayan şirketlerin hissedarları, yetkilileri veya çalışanları olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.
Teslimat Yapılacak KişiŞirketimiz ile yapılan alışverişlerde müşterilerimizin ilgili ürünün iletilmesini istediği gerçek kişiler anlamına gelmektedir.
Üye MüşteriŞirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri sadakat programımıza üye olarak kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler anlamına gelmektedir.
ZiyaretçiŞirketimizin fiziksel lokasyonlarını ziyaret eden geçek kişiler anlamına gelmektedir.

EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri

KİŞİSEL KATEGORİLERİVeri Açıklama
Kimlik BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport, mesleki kimlikler ve benzeri dokümanlarda yer alan tüm bilgiler anlamına gelmektedir.
İletişim BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan telefon numarası, adres, e-posta ve benzeri iletişim bilgileri anlamına gelmektedir.
Finansal BilgiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir.
Müşteri BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi esnasında müşteriye ilişkin elde edilen veriler anlamına gelmektedir.
Müşteri İşlem BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterimizin ürün ve hizmetlerimize ilişkin kullanımına yönelik talimatları ve talepleri gibi bilgiler anlamına gelmektedir.
İşlem Güvenliği BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Şirketimiz ticari faaliyetleri yürütülürken, Şirketimizin teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak için işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir.
Fiziksel Mekan Güvenlik BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler anlamına gelmektedir.
Lokasyon BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kişisel veri sahibinin bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler anlamına gelmektedir.
Denetim ve Teftiş BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve Şirket politikalarına uyum ve denetim kapsamında işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir.
Hukuki İşlem ve Uyum BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep ve/veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler anlamına gelmektedir.
Aile Bireyleri ve Yakın BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, müşterilerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız ve/veya iş birliği içinde olduğumuz kişisel veri sahiplerinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler anlamına gelmektedir.
Görsel ve İşitsel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan fotoğraf-video vb. görsel veya işitsel niteliğe haiz veriler anlamına gelmektedir.
Pazarlama BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler anlamına gelmektedir.
Araç BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, veri sahibi ile ilişkilendirilen araçlar ile ilgili bilgiler anlamına gelmektedir.
Çalışan Adayı BilgisiŞirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da çalışan ve/veya stajyer adaylarımızın özgeçmiş bilgileri anlamına gelmektedir.
Özlük BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan çalışanlarımızın ve/veya iş birliği içinde olduğumuz firma çalışanlarının özlük haklarının ve dosyalarının oluşturulmasına temel olacak bilgiler anlamına gelmektedir.
İş Ortağı BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan Şirketimizin mevcut ya da potansiyel tedarikçi, iş ortakları, bayileri veya yetkili servis hissedarlarına, yetkililerine veya çalışanlarına ilişkin özlük bilgileri anlamına gelmektedir.
Yan Hak ve Menfaatler BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, çalışanlarımıza sunduğumuz ve sunacağımız yan-haklar ve menfaatlerin planlanması, bunlara hak kazanılması ile ilgili objektif kriterlerin belirlenmesi ve bunları hak edişlerin takibi için işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir.
Özel Nitelikli Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri anlamına gelmektedir.

EK 4 – Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişi Kategorileri

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERAÇIKLAMA
İş/Çözüm OrtağıŞirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş birliği içerisinde bulunduğu taraflar anlamına gelmektedir.
Kanunen Yetkili Kamu Kurumuİlgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirketimizden bilgi ve/veya belge talep etmeye yetkili kamu kurum veya kuruluşlar anlamına gelmektedir.
Kanunen Yetkili Özel Kurumİlgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirketimizden bilgi ve/veya belge talep etmeye yetkili özel kurum veya kuruluşlar anlamına gelmektedir.
TedarikçiŞirket’ten aldığı talimatlar doğrultusunda ve Şirketimiz ile arasındaki sözleşmeye istinaden Şirketimizin ticari faaliyetlerini sürdürmesine yönelik mal veya hizmet sunan taraflar anlamına gelmektedir.